Protokoll medlemsmöten

Verksamhetsberättelse för 2019

Verksamhetsberättelse för år 2019.

Styrelse för 2019 har varit Sune Eriksson, ordförande, Gerard Riem Vis, Elisabeth Lennartsson, sekreterare, Inger Karlsson, kassör, Gunnel Cunei och Björn Spångberg.

Ersättare till styrelsen var Urban Karlsson, Yvonne Haag och Birgitta Franzén.

Revisorer var Liz Borgvardt och Britt-Louise Otter med Ewa Niklasson som ersättare.

Valberedning hade vi inte valt, styrelsen får ansvara att fixa till nästa årsmöte.

 

Mötesverksamhet under året

Året inleddes med årsmötet den 30 januari på Olshammarsgården, där de närvarande medlemmarna bjöds på goda räksmörgåsar, som föreningen kunde bjuda på efter den lyckade kiosksäsongen vid Fagertärn.

 

Mötet 5 mars handlade om planer för vårfest, inköp av nya blomsterlådor i centrum och Lisa Lennartsson berättade om Aktion Rädda Vätterns verksamhet.

 

Möte 4 april.  Caroline Dieker, kommunalråd efter valen 2018, var inbjuden. Hon berättade lite aktuellt från kommunen, om ändringar inom skolan och socialnämndens område. Fritids i Olshammar ska vara kvar. Vi berättade om våra önskemål, bl a att vägen till Fagertärn måste åtgärdas snabbt efter broraset. Vi beslutade dagar för att röja leder och lite praktiskt inför vårfesten.

 

Den 1 oktober Kjell Johansson från Vägsamfälligheten var inbjuden för att berätta om hur det går med att åtgärda vägen till Fagertärn. Det går inte alls bra, eftersom en ny extra kraftig brotrumma måste beställas efter Länsstyrelsens krav för möjlighet till fiskvandring. Mötet beslutade skriva brev till Landshövdingen. Utöver det hade vi fått ett tackbrev om hur vi skött toaletterna vid Fagertärn samt att det var några nyheter från Aktion Rädda Vättern.

 

Årets sista möte hölls 5 november på Olshammarsgården. Verksamheten vid Fagertärn gav drygt 23 000 i överskott, vilket firades med räksmörgåsar, samt att de som jobbade blir bjudna på julbord med sin respektive. Ett utkast till brevet till Länsstyrelsen antogs enhälligt, vi är inte nöjda med hur dåligt det gått att få till stånd ny bro. Inger Karlsson och Mona Lind valdes att delta på Kommunens samarbetsträff för byalagen.

Övrig verksamhet:

 På städdagen i centrum blev det lite färre säckar skräp än tidigare, kommunen kom och hämtade.

Inför 2020 önskas fler som kan hjälpa till med vattningen av blomlådorna, vissa veckor var rätt torra även om det ibland regnade.

Flera av våra medlemmar ställde upp och hjälpte Intresseföreningen att röja Munkastigen och ett litet gäng röjde vår egen led Norra Vätterleden.

 Ännu har inte företaget som skulle hjälpa oss med en mack i Olshammar kommit till skott, tillstånd finns från Munksjö på centrumparkeringen.

Vi deltog i kommunens 2 träffar för byalag, kommunbyaråd. Mobiltäckningen i Tiveden är lika aktuell ännu, eftersom ingen riktig lösning blivit av.

Vårfesten blev mycket lyckad med mycket folk. Tipspromenad med fina vinster och korvgrillning o fika avslutade det hela.

Fagertärn:

Liksom föregående år hade vi kioskverksamheten vid Fagertärn. En mycket rolig aktivitet, som också ger lite pengar i kassan till trevligheter för de boende i vår trakt. Trots att det vissa dagar inte var jättebra väder blev det ändå en rekordsommar. Några fler hjälpte till att bemanna i år, hoppas ännu fler nästa år.

Slutord:

Det har blivit många aktiviteter under året kan man konstatera när detta skrivs. Medlemsantalet är stort bland ortsborna och vi tolkar det som att vi har stöd från traktens invånare, även om inte så många kommer på våra möten.

Styrelsen tackar för förtroendet för 2019 och önskar den nya styrelsen lycka till för det nya verksamhetsåret.

 

Olshammar i januari 2020

            Sune Eriksson                           Gerard Riem Vis             Elisabeth Lennartsson

            Inger Karlsson                           Gunnel Cunei                Björn Spångberg

Mötet 2 oktober 2019

Vi reste till Forsviksdagarna med Urbans buss

Protokoll fört vid mötet 2 oktober 2019 i skolan

 

§39 Mötet öppnas av Sune och alla hälsas välkomna.

§40 Dagordning fastställdes.

§41 Protokollsjustering

Att justera dagens protokoll valdes Margareta Torbrand.

§42 Föregående mötesprotokoll

                          Lästes upp och godkändes med några kommentarer: Det som pågår i gamla affären är fortfarande oklart, inget besked från kommunen. Likaså om skolskjutsar inget svar. Lekplatsen har blivit lite åtgärdad. Frågan om båtmuséet är fortfarande ett sorgligt kapitel, ingen som var med vid ett möte på lagringsplatsen vet något. Ett beslut är fattat i kommunen att upplösa muséet, det ska till Kammarrätten för beslut. Återställande av bron i egen punkt idag. Vårfesten i centrum blev lyckad med bra väder.

§43 Hur har sommaren varit?

Inger och Lollo hade lite bilder och berättade om en lyckad säsong. Trevliga grillfester, segeltävlingar, kanotskola, midsommarfest i hamnen som återkommit efter några års uppehåll, en lyckad familjeaktivitet på fotbollsplanen med många deltagare samt åskådare. Trångt med parkeringsplatser i hamnen vissa dagar och väldigt många husbilar som utnyttjat ställplatsen för att stå några dagar.

§44 Bron vid Algrena

Kjell Johansson berättade om många olika turer om hur bron ska ersättas. Flera konsulter har varit inblandade, kostar hundratusentals kronor. Länsstyrelsen framhärdar att det ska grävas så djupt som mer än 5 meter och en extra stor trumma läggas ner, på grund av att fiskar ska vandra upp och leka. Man påstår att det finns öring i ån som ska vandra upp, ingen räkning finns för i år. Kraftverken nedanför ska åläggas att göra omlöp trots den stora nivåskillnaden på 6-7 meter, hur långa de ska vara är oklart, likaså om ägaren har pengar att göra det. Ska vara klart om 5 år, alltså 2025. Det är också oklart vem som ska betala den extra fördyring som allt detta innebär, det är helt uteslutet att andelsägarna i vägen, som har 4 broar som behöver åtgärdas, ska kunna klara en kostnad på många miljoner. Trafikverket kommer att hjälpa till med finansieringen, men oklart om det inräknas fördyringarna som Länsstyrelsen kräver. Ytterligare möte ska hållas om någon vecka.

Mötet beslutade att göra en skrivelse till landshövdingen och Länsstyrelsen att bron måste åtgärdas snarast, med tanke på kommande turistsäsong. Den provisoriska omfarten som byggdes håller inte för den belastning som det blir om det inte är torrt väder. Likaså behöver skogsbruket omgående få en hållbar väg för 74 tons belastning.

§ 45 Rapporter.

a)      Blomlådorna hade en dålig konstruktion och gick sönder snart, Gerard kontaktar AME som gjorde dem.

b)      Om Fagertärn: Vi gjorde en rapportering till Länsstyrelsen med anledning av att föreningen skötte bland annat toaletterna i somras. Vi fick svar med ett tack för en bra insats. Konstruktionen på toaletterna är inte gjord för ställen som inte kan städas varje dag och där det inte finns vatten. Skulle inte varit ett rör ner utan enbart ”fritt fall”.

§ 46 Nästa möte 5 november

Nästa gång redovisar Britt-Louise från Fagertärn. Det firas med räkmackor på Olshammarsgården. Vi behöver då anmäla senast måndag 4 november om antal deltagande, det ska stå på kallelsen.

§ 47 Nytt från Aktion Rädda Vättern

Lisa berättade om dräneringen på Karlsborgs flygplats, som delats i två olika ärenden, ett för hela området som ännu inte är beslutat av Länsstyrelsen, samt ett om bankanten som ARV överklagade till regeringen, det stoppades tillfälligt men är fortfarande under beredning i miljödepartementet. ARV var på departementet och diskuterade frågan om varför ARV är emot att dela ärendet. PFAS-kemikalier finns upp mot 4000 olika och alla är giftiga på olika sätt. Redan nu är gränsvärdet för ämnet dubbelt mot gränsvärdet, 0,65 nanogram/liter, ute i Vättern, vilket medför att det nu tas vattenprover till alla vattenverk. En del info om PFAS finns på www.aktionraddavattern.se samt att man kan googla.

Om gasborrning i alunskiffer finns ett förslag att det kan förbjudas utan konsekvenser i Sverige, här kan riksdags-ledamöter agera så att det kan bli ett beslut. För gruvan i Norra Kärr väntas ett datum för samråd föreslås, man har nu äntligen lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Området är ca 10 kvadratkilometer stort och helt olämpligt att ha en gruva ovanför en vattentäkt för snart 500 000 människor. ARV vill att Vättern ska bli ett ”Överordnat riksintresse för dricksvattenförsörjning”. Ett seminarium för riksdagsledamöter ska ordnas i slutet av oktober. Ett informationsmöte kommer att bli den 30 oktober kl 18.30 i Askersund, i Näckrosen.

§48 Övrigt

Fanns inget att ta upp.

  §49 Avslutning

Mötet avslutades därefter. Inger hade bakat gott kaffebröd till fikat, vilket var mycket uppskattat.

 

Olshammar den 2 oktober 2019

 Vid protokollet:                                                                          Justerat:

 Elisabeth Lennartsson                                                              Margareta Torbrand

Mötet 2 april 2019

Båtklubben

Protokoll fört vid mötet 4 april 2019 i skolan

 

§29 Mötet öppnas av Sune och alla hälsas välkomna.

§30 Dagordning fastställdes.

§31 Protokollsjustering

Att justera dagens protokoll valdes Gunnel Cunei.

Dagens gäst var Caroline Dieker som började med att berätta lite om sig själv, bl a jobbat åt Trafikverket med landskapsfrågor från 2001. Började med politik 2005 som oppositionsråd. Efter valet 2018 blev hon kommunalråd. Många nya politiker är ännu lite ovana och man hoppas på överseende med det.

Målsättningen är att hela kommunen ska utvecklas och man jobbar med att hitta lämplig mark för både bostäder och industri. Skolan är en stor fråga nu efter utredningen 2018 om organisationen. Närlundaskolan byggs ut med anledning av att årskurs 6 ska tillhöra mellanstadiet igen enligt läroplanen. Målet är att inga skolor eller förskolor läggs ner, men omflyttningar kan det bli, när alla ska beredas plats. Det kan bli så att vissa skolor blir F-3-skolor istället för F-6, men det är på längre sikt.

Skolorna har behöriga lärare och det är inte mycket stök på skolorna, som det verkar vara av medias rapportering. Föräldraansvaret är tydligt för hur barnen uppför sig i skolan. Särskilt stöd till vissa elever är viktig fråga. Fritids i Olshammar tillhör skolans organisation men kommer inte ändras nu i vart fall.

Det nya äldreboendet kan komma att ändra arbetsrutinerna för personalen, mest för att jobba effektivt och hållbart för personalens hälsa. Personalen medverkar i planerna.

 Ny kommunchef börjar arbeta efter sommaren. Vad som pågår i affärshuset och i gamla Folkets Hus är oklart. Frågan är om det finns livsmedelstillstånd och vem som har ansvaret som fastighetsägare. Caroline tar med frågan till kommunen. Diskuterades även kollektivtrafiken, som vi inte är nöjda med. Särskilt viktigt att skolbussar väntar in försenade bussar från andra skolor, det behövs bättre kommunikation om var elever går i skolan. Pengar till underhåll av kommunens lokaler och lekplatser har ökats i budget för kommande år. Gäller också lekplatsen i Olshammar. Det finns inget svar från kommunen om vissa båtmodeller ännu, trots att det är ett år sen det var kontakt om båtmuséet. Det är dåligt. Även fråga om turistväg till Tiveden nu när bron i Aspa är raserad. Inte kommunens skyldighet utan sannolikt Trafikverket som är delägare i samfälligheten.

 

§32 Föregående mötesprotokoll

Protokollet fanns kvar hemma hos sekreteraren, men är justerat.

§33 Vårens aktiviteter.

Söndag 14 april städas Munkastigen. Samling vid Olshammarsgården kl 10. Hamburgare vid vindskyddet vid Asplången som belöning.

Torsdag 25 april städas centrum. Samling macken kl 17. Britt-Louise bjuder på fika efteråt.

Söndag 28 april städas Norra Vätterleden. Korvgrillning vid Boviken efteråt. Samling kl 10 vid Olshammarsgården.

§34 Vårfest

Diskuterades innehåll den 18 maj på vårfesten. Tipspromenader för vuxna o barn är klara. Beslutades att alla barn som går får ett presentkort på 20 kr att köpa glass för. Gerard kollar med Munksjö om priser.

 Några lekar för barnen fixas av Inger o Lollo, Lägga upp på kommunens FB-aktivitetssida om loppmarknaden. Underhållning ordnas av Mona, inte klart ännu. Kol, tändvätska o korv m bröd med tillbehör köps in av Lisa.

§ 35 Rapporter.

Gerard har varit i kontakt med kommunen, nya lådor kostar drygt 1200 kr st. Kan kommunen lämna ett bidrag? Caroline Dieker svarar att man håller på att titta på hur föreningar kan behandlas lika, men är positivt inställd.

§ 36 Övriga frågor

Fanns inget särskilt.

§ 37 Avslutning

Mötet avslutades därefter. Inger hade bakat gott kaffebröd till fikat, mycket uppskattat.

§38 Mötet avslutades.

 

Olshammar den 2 april 2019

Vid protokollet:                                                                          Justerat: 

Elisabeth Lennartsson                                                              Gunnel Cunei

Mötet 5 mars 2019

Midsommarstången 2019

Protokoll fört vid mötet 5 mars 2019 i skolan

 

§19 Mötet öppnas av Sune och alla hälsas välkomna.

§20 Dagordning fastställdes.

§21 Protokollsjustering

Att justera dagens protokoll valdes Margareta Torbrand och Birgitta Franzén.

§22 Föregående mötes protokoll

Protokollet lästes upp och godkändes efter med bilagor, bl a stadgar.

 §23 Rapporter. Ekonomisk rapport lämnades av kassören, 51 har hittills betalt.

Gerard har varit i kontakt med kommunen, nya lågor kostar drygt 1000 kr st. Kan kommunen lämna ett bidrag? Gerard undersöker vidare.

 § 24 Vårens aktiviteter.

Diskuterades innehåll den 18 maj på vårfesten. Några lekar för barnen fixas av Inger o Lollo, samt tipspromenad, den för barn fixas av Mona. Lägga upp på kommunens FB-aktivitetssida om loppmarknaden. Underhållning ordnas av Mona. Mer diskussion nästa möte.

 § 25 Övriga frågor

Fanns inget särskilt.

 § 26 Nästa möte 2 april.

Vi bjuder in kommunalrådet Caroline Dieker om hon har möjlighet.

 § 27 Nytt från Aktion Rädda Vättern

Lisa visade några bilder och berättade om att flygskjutningsärendet nu gått till regeringen för beslut. Länsstyrelsens beslut att 5-dubbla antal flygrörelser har överklagats, i den deltog 227 privatpersoner som lämnat fullmakt. Det finns ett 10-tal skäl att det inte ska få bli tillstånd, det absolut viktigaste är föroreningen av PFAS-ämnen runtom på flygplatsen. Det måste saneras.

 § 28 Avslutning

Mötet avslutades därefter. Inger hade bakat gott kaffebröd till fikat, mycket uppskattat.

 Mötet avslutades.

  

Olshammar den 6 mars 2019

Vid protokollet:                                                                         

 Elisabeth Lennartsson                                                             

 Justeras:

 Margareta Torbrand                                                                Birgitta Franzén

Årsmötet 2019

En av 2018 års blomlådor

Protokoll fört vid årsmötet 29 januari 2019 på Olshammarsgården

§1 Mötet öppnas av ordf Sune.

§2 Dagordning fastställs.

§3 Till mötesordförande valdes Sune, till mötessekreterare valdes Lisa och till protokollsjusterare valdes Karl-Ivan Niklasson och Gerd Karlsson.

§4 Beslutades att mötet varit tillräckligt utlyst.

§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse lästes upp och godkändes alla. Vi har gjort ett överskott på 17 697 kronor från verksamheten vid Fagertärn och fått drygt 2000 kr i gåvor. Årets överskott blev 4832kr.  I kassan fanns vid årsskiftet ca 40 000 kr.

§6 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av medlemsavgift för 2019. Beslutades oförändrat 50 kr per person, 80 kr för familj.

§8 Mötet beslutade att 1000 kr i kostnadsersättning ska fördelas inom styrelsen. Inget arvode betalas.

§9 Till kassör i 1 år valdes Inger Karlsson.

§10 Till ordförande i föreningen omvaldes Sune Eriksson på 2 år. Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Gerard Riem Vis och Elisabeth Lennartsson. Kvarstår 1 år gör Björn Spångberg och Gunnel Cunei.

§11 Till ersättare i styrelsen för 1 år omvaldes Yvonne Haag, Urban Carlsson och Birgitta Franzen.

§12 Val av 2 revisorer för 1 år.  Omvaldes Britt-Louise Otter och nyvaldes Liz Borgvardt.

§13 Till revisorsersättare 1 år omvaldes Ewa Niklasson.

§14 Beslutades att styrelsen får i uppdrag att få fram styrelseledamöter till nästa år.

§15 Rapporter fanns inga.

 

§16 Verksamhetsplan 2019.

Beslutas att ha 2 möten på våren, den 5 mars och 2 april.

Munkastigen städas en söndag i april, städa i centrum under vecka 17 och plantera penséer. Norra Vätterleden med korvgrillning i maj, Sune får i uppdrag att skaffa stolpar. Torsdag 21 juni ska midsommarstången kläs. Gerard kontaktar kommunen om att beställa nya blomlådor, eftersom de gamla börjar bli dåliga.

Beslutades att ordna en vårfest i centrum med loppis, tipspromenad, grillning och kanske någon aktivitet för barnen, tiden blir ca kl 15. Mona fixar tipsfrågor som passar för barn.

Beslutades att ha öppet i Fagertärnskiosken 28/6 till och med 11/8. Vi ordnar tipspromenad på Fagertärnsdagen 7 juli, när det blir grillbuffé och guidad vandring.

 

§17 Ändring av stadgarna.

Kallelse till årsmötet ska vara skriftlig enl §10. Styrelsen föreslår att det bör räcka att ha affischer, lägga upp på Facebook och hemsidan, de flesta har tillgång till dator nu för tiden. Dessutom kan man besluta datum på sista mötet för året. Mötet beslutar ändra enligt följande:

Kallelse till årsmöte görs på hemsidan och Facebook och affisch sätts upp på anslagstavlan senast

14 dagar före ordinarie årsmöte.

 §19 Övriga frågor

Beslutades att meddela dagiset när midsommarstången ska kläs, så barnen kan vara med.

§18 Mötet avslutades.

  Därefter bjöd föreningen på Olshammarsgårdens lilla buffé.

 Olshammar den 29 januari 2019

 Vid protokollet

 Elisabeth Lennartsson

 

Justerat:                                                                                         Justerat:

 

Karl-Ivan Niklasson                                                                      Gerd Karlsson

 

Bilaga: stadgar.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖR OLSHAMMARS UTVECKLING

 

§1                      Föreningens firma

Föreningen för Olshammars Utveckling

§2                      Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att utveckla bygden, Olshammar och Aspa.

§3                      Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Olshammar, Aspabruk

§4                      Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

§5                      Medlemsavgift

Medlem ska betala den avgift som årligen fastställs av årsmötet.

§6                      Styrelsen        

Styrelsen består av ordförande och minst 2 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Vid förfall för ordinarie ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till nästa årsmöte.

§7                      Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst 2 ledamöter begär detta.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

§8                      Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§9                      Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedda revisorer.

 

§10                   Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2 Val av protokollsjusterare och rösträknare.

3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4 Fastställande av dagordning.

5 A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

   B) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

                          6 Revisionsberättelse för verksamhetsåret.

                          7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

                          8 Fastställande av medlemsavgifter.

                          9 Val av ordförande för en tid av 2 år.

                          10 Val av övriga styrelseledamöter för 2 år samt suppleanter för 1 år.

                          11 Val av revisorer och suppleanter.

                          12 Övriga frågor.

§11                   Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.

 

Dessa stadgar är antagna av det första årsmötet efter föreningens bildande den 10 januari 2011 med 19 medlemmar närvarande.

Stadgarna har ändrats på årsmötet 29 januari 2019 i §10 enl följande.

 Kallelse till årsmöte görs på hemsidan, Facebook och affisch på anslagstavlan senast 14

dagar före ordinarie årsmöte.

Senaste kommentarer

04.11 | 21:25

Ska försöka kolla det

04.11 | 15:53

Finns det några foton från tegelbruket?

18.07 | 21:43

Hej !

Jag söker info om nedlagda fotbollslaget Aspa IK och deras Aspavallen.
Mvh
Mats
www.idrottsplats.se
Svenks Idrottsplatsnostalgi

08.04 | 13:19

Det är så trevligt att kunna följa vad som händer på mitt kära Oslhammar.